Carls C.V.

Mångsidig och noggran och sticker inte ut

.
MITT ARBETSLIV UTVÄRDERING ÖM 1

Stacks Image 143
Utvärdering av IT-satsningen inom Östersjömiljard 1

Inom den av regeringen år 2001 beslutade Östersjömiljard 1 [http://www.sweden.gov.se/sb/d/2715] satsades 86 miljoner för att underlätta för svenska IT-företag att investera och etablera sig i de Baltiska staterna och St: Petersburg. 22 Svenska företag deltog och fick sin verksamhet delfinansierad av näringslivsdepartementet genom Baltic IT Found och NUTEK.
.
Min uppgift inför utvärderingen var att intervjua samtliga företag och analysera deras grad av måluppfyllelse, deras marknadsstrategi samt analysera den ekonomiska delen av projekten som finansierats genom Baltic IT Found.
.
Givetvis lyckas inte alla entreprenörsprojekt på främmande mark, sämst lyckades företag som kategoriserades som ”public webb” som skulle erbjuda olika former av service och tjänster på nätet. Bäst lyckades de som använde IT som stöd för effektivisering av utbildning och förbättrad IT-kommunikation för interna verksamhetseffektiviseringar.
.
Intressant att nämna är att framförallt Estland och Litauen med sin ärvda sovjetiska infrastruktur varit snabbare än Sverige och många andra västländer att ta till sig nya lösningar då ingen ”nästan ny” teknik fortfarande används och fungerar, sålunda var vanligaste sättet att betala p-avgifterna i Tallinn [augusti 2002] att använda mobiltelefonen.
.
Utvärderingen skedde augusti - oktober 2002 i samarbete med Erimus AB och presenterades för NUTEK oktober 2002.

.
Berättigad kritik har framförts av Riksrevisionsverkets om utfallet och brist på utvärdering av ÖM1. Min del i utvärderingsarbetet berörde IT satsningen, uppdragsgivare var NUTEK. (Dagens Nyheter 2003 02 04)